Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego habyk.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, zgodnie z którymi funkcjonuje sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.habyk.pl prowadzony przez habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP 8451972519, REGON 522395885.

Adresatem niniejszego dokumentu są zarówno Konsumenci jak również Przedsiębiorcy dokonujący zakupu poprzez moją stronę. Zwróć uwagę, że niektóre z postanowień Regulaminu mogą dotyczyć wyłącznie Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta lub też wyłącznie Przedsiębiorców.

Regulamin zostaje udostępniony klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w sklepie oraz wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej, pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Treść Umowy sprzedaży jest zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedającego. Przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w jakiejkolwiek sprawie związanej z funkcjonowaniem mojego Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@habyk.pl. Jeżeli chciałbyś skontaktować się z nami w formie pisemnej napisz do nas na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Klient może ponieść jej koszty jedynie w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

 §1 Definicje

 1. Adres pocztowy – położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska, tel.: 508 988 108.
 3. Cena – cena, którą Klient zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedającego w zamian za przeniesienie własności Produktu na Klienta lub dostarczenie treści cyfrowych i udzielenia licencji przez Sprzedającego na rzecz Klienta (w przypadku Produktu elektronicznego). Cena Produktu podana w Sklepie jest wyrażona w walucie polskiej oraz jest ceną brutto, tzn. uwzgledniającą wszelkie obowiązujące podatki. Cena zawiera koszt dostawy. 
 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w zakładce Czas i koszt dostawy.
 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, które są uznane za ustawowo wolne od pracy.
 7. Formularz kontaktowy - Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.habyk.pl za pomocą którego każdy ma możliwość skontaktować się ze Sprzedającym.
 8. Formularz rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.habyk.pl, za pomocą którego, Klient ma możliwość utworzyć swoje indywidualne Konto.
 9. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www.habyk.pl, za pomocą którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży produktów fizycznych lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów elektronicznych.
 10. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 11. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży produktów fizycznych lub 
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
 14. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyboru Klienta.
 15. Konto - Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, która zostaje zabezpieczona loginem oraz hasłem ustalonymi indywidualnie przez Klienta, stanowiąca zbiór danych w systemie teleinformatycznym oraz umożliwiająca gromadzenie i dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych o dotychczas złożonych przez Klienta Zamówieniach, statusie aktualnie złożonych Zamówień czy korzystaniu z Subskrypcji Produktu.
 16. Newsletter – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w postaci przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych dotyczących w szczególności, lecz niewyłącznie Produktów, nowości, bestsellerów, promocji w Sklepie, kodach rabatowych, działalności Sklepu lub Sprzedającego, ciekawych wydarzeń, nowych treści na blogu, a także informacje o charakterze remarketingowym, takie jak wiadomości powitalne po zakupie, informacje o pozostawionym w koszyku produkcie itp. Newslettery przesyłane są cyklicznie lub po upływie pewnego czasu od pozostawienia produktu w koszyku, zakupu lub wizyty w Sklepie, przeglądania danego produktu. Do ich wysyłania mogą być wykorzystywane automatyczne systemy wywołujące. Newsletter jest usługą świadczoną przez czas nieokreślony, a Klient/Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z niej.
 17. Platforma ODR – (ang. Online Dispute Resolution) unijny serwis internetowy stanowiący jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Serwis ten działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 18. Płatność – zapłata za Produkt i Dostawę (dotyczy Produktów fizycznych).
 19. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 20. Produkt fizyczny – produkt wyłącznie w wersji fizycznej (rzecz ruchoma) dostępny lub zakupiony w Sklepie.
 21. Przedsiębiorca – podmiot zawierający umowę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 22. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) oraz art. 576 (5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Prawa konsumenckiego.
 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.habyk.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 24. Termin realizacji – podana na Karcie Produktu liczba godzin lub Dni roboczych określająca termin realizacji Zamówienia.
 25. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz w odpowiednim zakresie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorców.
 26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna Produktu.
 27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli Produkt:
 28. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 29. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klientowi, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 30. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 31. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 32. Wada prawna – sytuacja, kiedy Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 33. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 §2 Usługi Elektroniczne

 1. Za pośrednictwem mojej strony internetowej umożliwiamy Usługobiorcom korzystanie nieodpłatnie z takich usług elektronicznych jak: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy dla firm, Newsletter. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych i ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności do:
  a. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b. poszanowania praw Usługodawcy i osób trzecich, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej;
  c. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  e. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  g. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może kierować za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: kontakt@habyk.pl, a także drogą pisemną na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska. Doradzam, aby w treści reklamacji Usługobiorca wskazał informacje, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji. Takimi informacjami są np.: dane kontaktowe Usługobiorcy, dane dotyczące przedmiotu reklamacji (w tym data wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądanie Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedający zapewnia Usługobiorcy korzystającemu z Usług Elektronicznych poprawność ich działania przy spełnieniu następujących wymagań technicznych: przeglądarka Firefox wersja 90 lub nowsza, Chrome 10 lub nowsza, Safari 14 lub nowsza, Opera wersja 77 lub nowsza, Edge wersja 93 lub nowsza.
 5. W celu skorzystania z nieodpłatnej, świadczonej przez czas nieokreślony Usługi Elektronicznej w postaci Konta, Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie Formularza Rejestracji, w którym powinien wypełnić takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (który będzie stanowił jego login) oraz numer telefonu kontaktowego. Usługobiorca powinien także ustalić indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do swojego Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Konto umożliwia Usługobiorcy wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii Zamówień, statusu aktualnie złożonych Zamówień, statusu płatności, a także zamówienie i rezygnację z zamówienia Newslettera.
 7. Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, złożeniu oświadczenia o zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu i zapoznaniu się z Polityką Prywatności, a następnie wybraniu opcji „Zarejestruj się”, na podany adres poczty elektronicznej zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny, poprzez kliknięcie w który Usługobiorca potwierdzi wolę założenia Konta.
 9. W przypadku gdy Usługobiorca nie pamięta hasła do swojego Konta może skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” dostępnej w zakładce logowania. Po podaniu adresu poczty elektronicznej, którym Usługobiorca posłużył się przy zakładaniu Konta oraz wybraniu opcji „Odzyskaj hasło”, na adres ten zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany dotychczasowego hasła.
 10. Usługobiorca ma prawo w każdym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta wysyłając wiadomość z odpowiednią dyspozycją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@habyk.pl. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Usługobiorcy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, tj.:
  a. Korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
  b. Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;
  c. Powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta Produktów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata.
 12. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zablokowaniu Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 13. W celu złożenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje przez dodanie przez Usługobiorcę Produktu do Koszyka.
 14. Po wyborze Produktów Usługobiorca zostanie poproszony o wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia dotyczących Klienta takich jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie). Dodatkowo Usługobiorca zostanie poproszony o wybór sposobu Płatności oraz Dostawy (w przypadku Produktów fizycznych). Aby proces zamówienia został sfinalizowany Usługobiorca powinien wybrać opcję „Kupuję i płacę”. Jeżeli Usługobiorca wybrał elektroniczną metodę płatności za Produkt, zostanie automatycznie przekierowany do wybranego systemu płatności online.
 15. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Zamówienia następuje najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia. Po zakończeniu procesu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 16. Za wyrażoną przez siebie zgodą Usługobiorca może skorzystać również z Usługi Elektronicznej w postaci Newslettera. W tym celu może podać swój adres poczty elektronicznej w odpowiedniej zakładce znajdującej się na mojej stronie (Usługobiorca może także uzupełnić dobrowolnie informację o dniu oraz miesiącu swoich urodzin) oraz wybrać opcję „Subskrybuj”, potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności. Innym sposobem na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru w jednej z zakładek dostępnych w indywidualnym Koncie.
 17. Jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą i chciałby się z nami skontaktować, m.in. w celach podjęcia współpracy biznesowej, może skorzystać z nieodpłatnej, jednorazowej Usługi Elektronicznej w postaci Formularza kontaktowego. W tym celu Usługobiorca zostanie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, firmy którą reprezentuje oraz adresu poczty elektronicznej. Zakończenie korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza kontaktowego następuje najpóźniej w momencie wybrania opcji „Wyślij”.
 18. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie jakiejkolwiek Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 §3 Warunki ogólne dotyczące Umowy sprzedaży i Produktów

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają Konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 2. Stronami Umowy sprzedaży są Sprzedający oraz Klient. Na podstawie Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Produktu oraz do dostarczenia go Klientowi zgodnie z Umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny Produktu i kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 3. Sprzedający może dokonywać zmian Cen Produktów, wprowadzać nowe Produkty do oferty w Sklepie, a także przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiana Ceny, dokonana przez Sprzedającego nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Ceny.
 4. Sprzedający jest zobowiązany do świadczenia usług i dostarczania Produktów wolnych od jakichkolwiek Wad.
 5. Sprzedający zastrzega, że nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaży hurtowej Produktów, jak również sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 6. W przypadku dokonania Zamówienia, którego przedmiotem są zarówno Produkty fizyczne, jak i Produkty elektroniczne, dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 7. Produkty fizyczne mogą posiadać gwarancję producenta lub innego podmiotu. W wypadku Produktów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, będzie wskazana m.in. w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.

 §4 Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia (niezależnie od rodzaju Produktów) można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Produkt fizyczny Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a. dodanie do Koszyka Produktu/ów;
  b. wybór rodzaju Dostawy;
  c. wybór rodzaju Płatności;
  d. wybór Miejsca wydania Produktu;
  e. potwierdzenia złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie przesyła potwierdzenie jego złożenia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedającego. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia Klienta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej po zawarciu Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu Płatności Klienta na koncie Sprzedającego lub operatora płatności. W sytuacji, gdy płatność nie została dokonana, Zamówienie uważa się za wycofane, a gdy Sprzedający potwierdził już przyjęcie Zamówienia - Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 5. Doręczenie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówienia złożonego z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wydanie Produktu powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Zakupiony Produkt fizyczny jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca wydania Produktu.
 7. Sprzedający wystawia i przekazuje Klientom faktury w formie elektronicznej. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywane faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedającego wraz ze zwrotem płatności na rachunek bankowy Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 8. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny co nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 §6 Sposoby Płatności

 1. Dostępne w Sklepie metody Płatności są następujące:
  1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu szybkiej płatności online (płatność online usługa świadczona przez operatora Blue Media S.A.);
  2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Zobowiązanie Klienta do zapłaty w przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej jest wykonane z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym operatora płatności.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny Produktów i kosztów Dostawy w wysokości, która została wskazana w treści Zamówienia.
 4. Usługa płatności online realizowana jest przez Blue Media S.A.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający umożliwi skorzystanie z usługi płatności online realizowanej przez innego operatora płatności niż podmioty wskazane powyżej, informacja taka będzie wskazana w odpowiedniej zakładce dotyczącej metod płatności na stronie internetowej Sklepu.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której dokonano uprzednio Płatności.
 7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby Płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu Płatności oraz faktu zawarcia umowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 §7 Dostawa (dotyczy Produktów fizycznych)

 1. Miejsce wydania Produktu wybrane przez Klienta może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający umożliwia Klientom dostawę Produktów na terenie Polski przy wykorzystaniu przesyłki kurierskiej.
 3. Wszystkie Zamówienia na terytorium Polski wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskiej InPost. 
 4. Dostawa Produktu jest nieodpłatna, chyba że co innego wynika z Umowy sprzedaży.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i sposobów Dostawy, w tym kosztów i sposobów Dostawy poza terytorium Polski, są dostępne w zakładce Czas i koszt dostawy.
 6. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu Płatności za Produkt może zmieniać się możliwość wyboru sposobu Dostawy. W celu ustalenia możliwych opcji Płatności oraz Dostawy należy kierować się wskazówkami pojawiającymi się na ekranie w procesie składania Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia (doręczenia Produktu) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności wynosi od 1 do 3 Dni roboczych w przypadku przesyłki krajowej.
 8. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych opóźnień w dostawie występujących po stronie przewoźnika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 

 §8 Prawo odstąpienia od umowy(w tym Umowy sprzedaży)

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: kontakt@habyk.pl lub pisemnie na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin. Klient może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Jeżeli Konsument skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wysyłając wiadomość na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu Produktu obciąża Konsumenta. Niniejszy ustęp odnosi się do Produktów fizycznych.
 7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi Produktu. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu umożliwiony przez Sprzedającego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument dla danego Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 §9 Reklamacja Produktów

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów (rękojmia). Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli Wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument może złożyć reklamację m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@habyk.pl lub pisemnie na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedającego i stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji Konsumenta zaleca się, aby Konsument w treści reklamacji podał następujące dane:
  a. dane kontaktowe Konsumenta;
  b. numer Zamówienia;
  c. wskazanie Produktu, którego reklamacja dotyczy;
  d. opis i datę stwierdzonej wady;
  e. żądanie Konsumenta związane ze złożoną reklamacją (żądanie usunięcia Wady, wymiany Produktu na nowy, obniżenia Ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w związku ze stwierdzoną Wadą).
 6. Konsument, jeżeli Produkt ma Wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, w tym Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument jeżeli Produkt ma Wadę, może również: żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo żądać usunięcia wady. W takim wypadku Sprzedający jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Przy czym Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Produkt na Adres reklamacyjny.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta wadliwy Produkt w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 13. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do opartych o art. 561(5) Kodeksu cywilnego: żądania wymiany Produktu lub usunięcia Wady czy oświadczenia o żądaniu obniżenia Ceny, jeżeli Konsument określił kwotę, o którą Cena ma być obniżona. Sprzedający w terminie 30 dni (art. 7a Prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie Wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem 1 (jednego) roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie 2 (dwóch) lat od Momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych w §9 pkt 14-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu Wady fizycznej Produktu, a jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio ma to zastosowanie do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za Wady prawne Produktu stosuje się §9 pkt 15 oraz 17-18, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu Wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu Wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu Wady Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia Wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 §10 Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. W granicach, o których mowa w art. 38a Prawa konsumenckiego oraz art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dotyczą postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta, a w związku z tym - przysługują także określone prawa, m.in. w zakresie:
  - Odstąpienia od umowy (§ 8 Regulaminu);
  - Reklamacji dotyczących Produktów (§ 9 Regulaminu z wyłączeniem § 9 ust. 1).
  W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, chyba że zastrzeżono inaczej.
 2. W celu realizacji swoich praw, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z formularzy dedykowanych specjalnie Przedsiębiorcom na prawach konsumenta udostępnionych przezemnie lub przesłać stosowną informację pisemnie na adres: habyk. - Paweł Habyk, ul. G.L. Rayskiego 37/10, 70-426 Szczecin, Polska lub e-mailowo na adres: kontakt@habyk.pl
 3. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Formularz reklamacji dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Przedsiębiorca na prawach konsumenta w procesie odstąpienia/reklamacji skorzysta z innej formy niż udostępniony przezemnie formularz, w celu sprawnej realizacji procesu zaleca się, aby w informacji kierowanej pisemnie lub e-mailowo podał następujące dane: imię i nazwisko, firmę, adres, NIP, przedmiot umowy (Produkt), którego dotyczy odstąpienie/reklamacja, datę zawarcia umowy (złożenia Zamówienia), datę wystąpienia Wady (w przypadku reklamacji), datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub reklamacji.
 6. Niezależnie od powyższego, Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien zawsze udostępnić nam dane potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Prawa konsumenckiego lub art. 385 (5), art. 556 (4), art. 556 (5) i art. 576 (5) Kodeksu cywilnego.

 §11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi będącemu Konsumentem umożliwia się skorzystanie z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów oraz trybu dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:
  a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  b. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Klienta będącego Konsumentem są:
  a. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  b. Zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (art. z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej);
  c. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://porady.konsumenci.org/).
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postępowań polubownych Konsument może skontaktować się także z Punktem kontaktowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://polubowne.uokik.gov.pl/kontakt,7,pl.html. Z Punktem można skontaktować się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.
 5. Informujemy, że skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet można złożyć również za pośrednictwem Platformy ODR stanowiącej jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór. Link do Platformy ODR dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Pierwszym punktem kontaktu jest nasz adres e-mail: kontakt@habyk.pl. Więcej informacji na temat Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie treści udostępnione na stronie www.habyk.pl stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał zgodę na zamieszczenie ich na stronie internetowej. Prawa te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części ww. treści, bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest niedozwolone.
 2. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 3. Zarówno Sprzedający jak również jego pracownicy czy też upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników z tytułu jakichkolwiek szkód, w tym za utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedającego, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników umyślnie. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży jednak nie więcej niż do kwoty 1.000 zł. Przy czym Sprzedający w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
  a. wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub/i decyzji uprawnionych władz publicznych regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego wpływających na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym;
  b. zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającą wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  c. poprawę obsługi Klienta;
  d. rozbudowę i/lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
  e. wprowadzanie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub zmiana warunków technicznych i/lub technologicznych świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  f. konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
  g. zmianę danych Sprzedającego (w tym danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu) lub innych danych wskazanych w Regulaminie.
 6. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych Usługobiorców. Do Umów sprzedaży i umów o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych zawartych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych powodów w zakresie świadczenia usług o charakterze ciągłym (np. Konto), Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje o tym fakcie Usługobiorcę, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą w tym zakresie umowę z Usługodawcą.
 8. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje na swojej stronie internetowej za pomocą odpowiedniego komunikatu.
 9. Treści udostępniane na stronie przez Usługodawcę w postaci artykułów, wpisów czy innych form i materiałów nie stanowią porady prawnej jak również jakiejkolwiek porady specjalistycznej.. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę ww. treści.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa konsumenckiego.
 11. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę z Usługodawcą/Sprzedającym, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedający gwarantuje w takim przypadku Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 12. Postanowienia Regulaminu nie wykluczają możliwości podjęcia działań prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób lub podmiotów naruszających warunki licencji lub prawa autorskie.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2023 roku.

 Paweł Habyk, Szczecin 11.01.2023

 Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2023

Załączniki:

Zał. nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów

Zał. nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorców na prawach konsumenta

Zał. nr 3 Wzór formularza reklamacyjnego dla konsumentów

Zał. nr 4 Wzór formularza reklamacyjnego dla przedsiębiorców na prawach konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl